Vad säger lagstiftningen?

Den lagstiftning som berör området tidiga signaler är i första hand Arbetsmiljölagen (AML) (1977:1150). I denna lag finns ett tydligt ansvar för arbetsgivaren att aktivt följa upp såväl den fysiska som den psykosociala arbetsmiljön. Lagen kompletteras av föreskrifter från Arbetsmiljöverket. AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete och AFS 1994:1 Arbetsanpassning och rehabilitering är centrala föreskrifter.

Slutligen kan det vara på sin plats att också hänvisa till Socialförsäkringsbalken (SFB) (2010:110) och begreppet ”förebyggande sjukpenning”. Upptäcks ohälsoproblem tidigt, kan medarbetaren i vissa fall få sjukpenning under tiden som hon eller han får behandling eller rehabilitering i syfte att förbättra hälsoläget och därmed förhindra framtida sjukfrånvaro. Försäkringskassan kan ge närmare information om de krav som ställs för att få förebyggande sjukpenning.

Vad kan eller får jag göra?

Frågor och svar
Prevent