Rutiner för dokumentation och uppföljning

Det är viktigt att ha rutiner för att dokumentera och systematiskt följa upp och spåra problem med ohälsa. Sätt fokus på sjukfrånvarons utveckling, på organisationsnivå och på individnivå. För att få kunskap om medarbetarnas totala frånvaro är det viktigt att inte enbart fokusera på sjukfrånvaro utan att också följa utvecklingen av annan ledighet som tjänstledighet, kompensationsledighet, föräldraledighet och semester. Undersök arbetsmiljö i enlighet med reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete. Följ aktivt rapportering av tillbud och arbetsskador.

Tänk på:

  • Dokumentera alltid de åtgärder du vidtagit
  • Du har tystnadsplikt i enskilda ärenden

Vad kan eller får jag göra?

Frågor och svar
Prevent