Frågor och svar

Får jag agera?

Om du får signaler om att en anställd har ohälsoproblem får du som ledare agera och försöka ge den anställde stöd. Ta gärna hjälp av Företagshälsovården.

Men om det gäller privata problem?

Om de privata problemen påverkar situationen på arbetsplatsen har du som ledare en skyldighet att agera och försöka ge den anställde stöd. Men även i andra fall finns en moralisk plikt att försöka ge stöd.

Vad säger facket?

Den fackliga organisationen bör vara intresserad av att arbetsplatsen har arbetsledare som har god kontakt med de anställda och som snabbt agerar för att ge de anställda stöd.

Vad är förebyggande sjukpenning?

Upptäcker man ohälsoproblem tidigt, kan medarbetaren i vissa fall få sjukpenning under tiden hon eller han får behandling eller rehabilitering i syfte att förbättra hälsoläget och därmed förhindra framtida sjukfrånvaro. Försäkringskassan kan ge närmare information om de krav som ställs för att få så kallad förebyggande sjukpenning.

Får jag dokumentera?

Du ska dokumentera de åtgärder du vidtagit men tänk på att du har tystnadsplikt i din roll som personalansvarig eller ledare. Din dokumentation ska utformas så att den alltid kan visas för den berörde anställde.

Hur hanterar jag dokumentationen?

Med tanke på tystnadsplikten måste du ha en säker förvaring av dokumentationen.

Vilket stöd kan arbetsgivaren ge mig som rehabiliteringsansvarig?

Arbetsgivaren kan exempelvis lägga fast en policy för hur du som ledare ska agera. Arbetsgivaren kan också bidra med utbildning som ger förutsättningar att kunna hantera denna typ av frågor.

Vilka resurser kan jag anlita externt?

Företagshälsovården, Försäkringskassan, aktuell läkare, branschorganisationer, andra expertinstanser.

Vilka resurser har jag att tillgå internt?

HR-funktion, högre chef, företagshälsovård, skyddsombud, facklig organisation. Det är också viktigt att företaget har en tydlig skriftlig information.

Vilka krav kan jag ställa på den enskilde anställde?

Alla ska delta aktivt i sin egen utveckling både när det gäller kompetens i arbetsuppgifter och livsstil.

Vilka krav kan jag ställa på medarbetarna?

Alla ska delta aktivt och hålla sig informerade om aktiviteter på företaget.

På vilket sätt kan jag uppmärksamma tidiga signaler?

Var uppmärksam på förändringar hos en enskild eller hela gruppen, exempelvis om någon klagar över smärta, sen ankomst, sämre kompetens, okoncentration. Gör gärna en lista över saker att vara uppmärksam på. Ha alltid en punkt på arbetsplatsträffar som handlar om hälsa och arbetsmiljö.

Prevent