Frågor och svar

Får jag agera?

Om du får signaler om att en anställd har ohälsoproblem får du som chef agera och försöka ge den anställde stöd. Ta gärna hjälp av företagshälsovården.

Men om det gäller privata problem?

Om de privata problemen påverkar situationen på arbetsplatsen har du som ledare en skyldighet att agera och försöka ge den anställde stöd. Men även i andra fall finns en moralisk plikt att försöka ge stöd.

Vad säger facket?

Den fackliga organisationen bör vara intresserad av att arbetsplatsen har arbetsledare som har god kontakt med de anställda och som snabbt agerar för att ge de anställda stöd.

Arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamheten ska organiseras så att den kan ske i samarbete med enskilda arbetstagare som berörs av åtgärderna och med deras företrädare i arbetsmiljöfrågor, alltså skyddsombud/arbetsmiljöombud. Huvudregeln är alltså att det är arbetsmiljöombudet som arbetsgivaren ska involvera och samverka med under en rehabiliteringsprocess. Det kan dock uppkomma situationer i anslutning till en rehabilitering där arbetsgivaren är skyldig att kalla till förhandling enligt medbestämmandelagen (MBL).

Om en arbetstagare, efter att man uttömt möjligheterna att rehabilitera personen tillbaka till sitt ordinarie arbete, erbjuds en permanent omplacering eller annan permanent förändring av anställningen ska detta föregås av förhandling enligt MBL. Detta gäller även om arbetstagaren blir föremål för uppsägning på grund av att denne inte bedöms kunna utföra något arbete av betydelse för arbetsgivaren och möjligheterna till rehabilitering uttömts.

MBL-förhandlingar genomförs inte med arbetsmiljöombuden utan med andra fackliga förtroendevalda på arbetsplatsen. Ibland kan en person vara arbetsmiljöombud och samtidigt uppbära andra fackliga förtroendeuppdrag. I sådant fall kan samma person finnas med i samverkan genom rehabiliteringsprocessen som arbetsmiljöombud och sedan genomföra en MBL-förhandling om permanent omplacering som fackligt förtroendevald. Det är dock viktigt att båda parter kan skilja på de olika rollerna/”hattarna” och att rätt frågor avhandlas med rätt person.

Vad är förebyggande sjukpenning?

Upptäcker man ohälsoproblem tidigt, kan medarbetaren i vissa fall få sjukpenning under tiden hon eller han får behandling eller rehabilitering i syfte att förbättra hälsoläget och därmed förhindra framtida sjukfrånvaro. Försäkringskassan kan ge närmare information om de krav som ställs för att få så kallad förebyggande sjukpenning.

Får jag dokumentera?

Du ska dokumentera de åtgärder du vidtagit men tänk på att du har tystnadsplikt i din roll som personalansvarig eller ledare. Din dokumentation ska utformas så att den alltid kan visas för den berörde anställde.

Hur hanterar jag dokumentationen?

Med tanke på tystnadsplikten måste du ha en säker förvaring av dokumentationen.

Vilket stöd kan arbetsgivaren ge mig som rehabiliteringsansvarig?

Arbetsgivaren ska ha rutiner för hur arbetet med arbetsanpassning och rehabilitering bedrivs i företaget. Arbetsgivaren kan även ta fram en policy för rehabiliteringsarbetet.

Vilka resurser kan jag anlita externt?

Företagshälsovården eller annan oberoende expertresurs, arbetsgivarorganisation och arbetstagarorganisation.

Vilka resurser har jag att tillgå internt?

HR-funktion, högre chef, företagshälsovård, skyddsombud, facklig organisation. Det är också viktigt att företaget har en tydlig skriftlig information.

Vilka krav kan jag ställa på den enskilde anställde?

Medarbetare:

  • Skall aktivt medverka i rehabiliteringsarbetet
  • Skall efter förmåga stå till förfogande för arbete
  • Löpande hålla chef informerad om hälsoläget
  • Vid sjukskrivning, efter dialog med närmaste chef, ta del av info genom t.ex. arbetsplatsträffar och liknande
  • Vid arbetsskada eller olycksfall, följ arbetsplatsens rutiner.

Vilka krav kan jag ställa på medarbetarna?

Alla ska delta aktivt i arbetsmiljöarbetet och hålla sig informerade om vad som gäller på företaget.

Arbetstagarens ansvar och skyldigheter är att medverka och genomföra åtgärder för att skapa en bra arbetsmiljö, följa regler, rutiner och instruktioner, använda skyddsanordningar och använda personlig skyddsutrustning. Arbetstagaren är även skyldig att rapportera brister, risker och tillbud till arbetsledning och skyddsombud.

På vilket sätt kan jag uppmärksamma tidiga signaler?

Var uppmärksam på förändringar hos en enskild eller hela gruppen, exempelvis om någon klagar över smärta, sen ankomst, sämre kompetens, okoncentration. Gör gärna en lista över saker att vara uppmärksam på. Ha alltid en punkt på arbetsplatsträffar som handlar om hälsa och arbetsmiljö.

Prevent