Kontakt med hälso- och sjukvården

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Regeringen har sedan flera år tecknat överenskommelser för att främja arbetet med sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen.

Syftet är att åstadkomma en effektiv och kvalitetssäker sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess genom att ge landstingen ekonomiska drivkrafter att prioritera sjukskrivnings- och rehabiliteringsfrågan.

Som en del i den aktuella överenskommelsen kan hälso- och sjukvården skapa möjligheter att vid behov tidigt samverka kring individer i sjukskrivningsprocessen genom att informera och hitta former för samverkan med andra aktuella aktörer, som Försäkringskassan, arbetsgivare, Arbetsförmedlingen och kommun.

För dig som arbetsgivare är det därför bra att känna till att du kan bli kontaktad av t ex en läkare eller rehabkoordinator på en vårdcentral som en av dina medarbetare besöker.

Vid besöket har man bedömt att det är av vikt att göra dig som arbetsgivare delaktig i sjukskrivningen och för att underlätta återgången i arbete, samt ta tillvara arbetsförmåga – trots sjukdom.

Kontakten med vården kan t ex handla om behovet av mer information om din medarbetares arbetsuppgifter och arbetsförhållanden. Detta för att kunna göra en korrekt bedömning av eventuell sjukskrivning, alternativt att orsaken till arbetsoförmågan huvudsakligen är arbetsrelaterad varför vården kan komma att rekommendera att ni kopplar in företagshälsovården eller annan motsvarande resurs inom arbetsmiljö och hälsa.

Hälso- och sjukvården tar endast kontakt med dig som arbetsgivare om din medarbetare har gett dem tillåtelse till det.

Vill du läsa mer om överenskommelsen så finns aktuell information på skl.se.

Vad kan eller får jag göra?

Frågor och svar
Prevent