Bidrag för arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd

Bidrag till dig som arbetsgivare, för individuella arbetsplatsnära insatser som förkortar och förhindrar sjukfrånvaro.

För arbetsgivare finns det ett bidrag att söka för utredande insatser inom ramen för arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd.

Förutsättningen för att kunna söka bidraget är att du som arbetsgivare köper tjänsten av en av Försäkringskassan godkänd aktör (företagshälsovård eller motsvarande). Information om godkända aktörer finns på forsakringskassan.se.

Bidragets storlek

Bidragets storlek är max 7 000 kr exkl moms per insats och du som arbetsgivare betalar även själv motsvarande belopp. Exempel: Om insatsen kostar 9 000 kr exkl moms så kan du söka bidrag för 4 500 kr exkl moms för just den insatsen.

Situationer då det kan vara aktuellt att söka bidrag

För att kunna söka bidrag för aktuell medarbetare, där det handlar om att förhindra eller förkorta pågående sjukfrånvaro, så finns det inga villkor om tidsgränser när bidrag kan sökas utan istället finns exempel på situationer när det kan vara aktuellt:

• vid upprepad korttidsfrånvaro
• vid signaler om ohälsa
• när arbetsförmågan är oklar i förhållande till arbetsuppgifter
• om det finns risk för att det blir svårigheter för den anställda att återgå i arbete
• om det finns risk för att det kan bli en långvarig sjukskrivning
Källa: forsakringskassan.se

Innehåll

För att kunna söka bidraget så ska följande komponenter alltid ingå i insatsen.

Dessa är:

• Bedömning av den anställdas funktion i förhållande till arbetsuppgifterna.
• Kartläggning av den anställdas hinder och resurser.
• Företagshälsovården eller aktören ska ha kunskap om arbetsplatsen samt föra dialog med chef och anställd om lämpliga fortsatta insatser.
• Överväga alternativ som arbetshjälpmedel, arbetsresor, anpassning, deltidssjukskrivning.
Källa: forsakringskassan.se

En styrka i villkoren för bidraget är punkten om att ”föra dialog med chef och anställd om lämpliga fortsatta insatser”. Detta är viktigt så den bidragsgivande insatsen inte blir en punktinsats utan en del i en helhet. På så sätt kan det som framkommer under insatsen bli grund för det fortsatta arbetet med rehabiliterande åtgärder för likväl individ som organisation för att förhindra eller förkorta sjukfrånvaro.

Att rekommendera är att låta ”dialog” vara ett konkret möte där man träffas (aktuell medarbetare, arbetsgivare (chef), eventuell facklig representant eller annan stödperson för medarbetare samt aktuell/-a representant/-er från leverantören (t ex läkare, sköterska och/eller rehabkoordinator) där man gemensamt går igenom vad utredning av funktion samt hinder och resurser har visat samt diskuterar aktuella alternativ om fortsatt plan framåt.

Ansökan

Det är du som arbetsgivare som ansöker om bidraget, per utförd insats. Ansökan görs på blankett ”FK 7013 - Ansökan om bidrag för arbetsplatsnära stöd” som tillhandahålls på forsakringskassan.se.

Bidrag bör alltid sökas löpande allt eftersom ni erhåller levererad insats av godkänd aktör då Försäkringskassan beviljar bidrag löpande allt eftersom ansökan kommer in till dem.

När ni beställer insats av er leverantör så ska ni be dem fylla i blankett ”FK 7008 - Redovisa arbetsplatsnära stöd” som tillhandahålls av Försäkringskassan. Detta för att ni ska vara säkra på att ni har erhållit den form av insats som krävs för att ni ska kunna söka bidrag för den. Blanketten ska er leverantör fylla i och redovisa för er – förslagsvis vid ett gemensamt möte, som nämnts ovan.

Förordning och föreskrift

Till grund för bidraget finns en av regeringen fastställd förordning ”Förordning om bidrag till arbetsgivare för köp av arbetsplatsnära stöd för återgång i arbete; SFS 2014:67” samt en av Försäkringskassan fastställd föreskrift ”FKFS 2014:1 Försäkringskassans föreskrifter om bidrag till arbetsgivare för köp av arbetsplatsnära stöd för återgång i arbete”. I dessa regleras alla villkor för godkända leverantörer samt bidragets storlek och innehåll.

Blanketter och mer information

Försäkringskassan, som har i uppdrag att administrera detta bidrag, har samlat aktuell information och blanketter på forsakringskassan.se.

Vad kan eller får jag göra?

Frågor och svar
Prevent