Tidiga signaler

Hälsofrämjande insatser syftar till att förhindra att det uppstår problem med ohälsa. Trots dessa insatser kan vi förväntas oss att det kommer att finnas problem. Då gäller det att tidigt fånga signaler och att också agera tidigt.

Ett bra förebyggande arbetsmiljöarbete fångar tidigt upp signaler på ohälsa och brister i arbetsmiljön. Detta kan vara helt avgörande – möjligheterna att hjälpa är ofta störst i ett tidigt skede. Ibland kan det vara mycket svårt att se tidiga signaler på ohälsa, till exempel när arbetsprestationen försämras gradvis genom att arbetsprestationen sänks eller produktiviteten minskar. Ännu svårare kan det vara när attityden förändras negativt och uttrycks som irritation eller nedstämdhet orsakad av arbetet eller privatlivet. Tidiga signaler kan vara bristande koncentration på grund av stress eller trötthet, försämrade sociala kontakter, mobbning, flyktbeteende – till exempel hög korttidsfrånvaro – eller försök att undvika att konfrontera problem. Ibland förekommer också missbruk av alkohol eller andra droger.

Om tidiga signaler observeras minskar behovet av framtida rehabiliteringsinsatser. En förutsättning är att arbetsledningen är observant på arbetsmiljö och hälsa och agerar tidigt vid behov av arbetsanpassning och andra åtgärder. Samtidigt ställer detta krav på att de anställda upplyser arbetsledningen om förhållanden som bör åtgärdas.

Vad kan eller får jag göra?

Frågor och svar
Prevent