Rehabiliteringskedjan

Rehabiliteringskedjan innebär att Försäkringskassan vid bedömning av rätt till sjukpenning ska pröva din medarbetares arbetsförmåga i relation till nedan angivna tidsintervaller. Rehabiliteringskedjan regleras i Socialförsäkringsbalken (SFB) i kapitel 27.

Tidsgränserna i rehabiliteringskedjan är inte kopplade till det arbetsrättsliga rehabiliteringsansvaret för dig som arbetsgivare. Däremot kan Försäkringskassan komma att efterfråga förutsättningar för att tillvarata din medarbetares arbetsförmåga i relation till tidsgränserna i rehabiliteringskedjan varför det underlättar som ni har en egen rehabprocess som löper parallellt med tidsgränserna i rehabiliteringskedjan.

Det är inte sjukdom i sig som ger rätt till sjukpenning utan det är på vilket sätt sjukdom sätter ner förmågan (aktivitetsbegränsning) att utföra arbete, helt eller delvis, som avgör rätten till sjukpenning i relation till de olika tidsgränserna i rehabiliteringskedjan.

Kalenderdag 1-90


Grundläggande bestämmelse
SFB 27 kap. 46 § Vid bedömningen av om arbetsförmågan är nedsatt ska det beaktas om den försäkrade på grund av sjukdomen inte kan utföra sitt vanliga arbete eller annat lämpligt arbete som arbetsgivaren tillfälligt erbjuder honom eller henne. Om den försäkrade på grund av sjukdomen behöver avstå från förvärvsarbete under minst en fjärdedel av sin normala arbetstid en viss dag, ska hans eller hennes arbetsförmåga anses nedsatt i minst motsvarande grad den dagen.

Som arbetsgivare ska du se över möjligheterna för din medarbetare att vara i ordinarie arbete eller tillfälligt annat arbete, under tid för nedsatt arbetsförmåga till följd av medicinska orsaker (sjukdom).

Kalenderdag 91-180


Särskilt om bedömningen efter 90 dagar
SFB 27 kap. 47 § Från och med den tidpunkt då den försäkrade har haft nedsatt arbetsförmåga under 90 dagar ska det även beaktas om han eller hon kan försörja sig efter en omplacering till annat arbete hos arbetsgivaren. Bedömningen av arbetsförmågans nedsättning ska göras i förhållande till högst ett heltidsarbete.

Som arbetsgivare ska du se över möjligheterna för din medarbetare att vara i ordinarie arbete, tillfälligt annat arbete eller omplacering till annat arbete, under tid för nedsatt arbetsförmåga till följd av medicinska orsaker (sjukdom). Observera att omplacering enligt SFB inte avser den arbetsrättsliga definitionen av omplacering

Kalenderdag 181-365


Särskilt om bedömningen efter 180 dagar
SFB 27 kap. 48 § Från och med den tidpunkt då den försäkrade har haft nedsatt arbetsförmåga under 180 dagar ska dessutom, om det inte finns särskilda skäl mot det eller det i annat fall kan anses oskäligt, beaktas om den försäkrade har sådan förmåga att han eller hon kan försörja sig själv genom
1. sådant förvärvsarbete som är normalt förekommande på arbetsmarknaden, eller
2. annat lämpligt arbete som är tillgängligt för honom eller henne.
Vid bedömningen tillämpas 47 § andra stycket. Lag (2012:256).

Som arbetsgivare ska du här fortsätta att se över möjligheter för din medarbetare att kunna tillvara ta arbetsförmåga, trots sjukdom.

Undantag 1 - Särskilda skäl
Om sjukskrivande läkare kan göra en plan för hur din medarbetare kan återgå i arbete (avsluta sjukskrivningen) senast dag 365 i rehabiliteringskedjan så kan Försäkringskassan använda sig av undantaget ”Särskilda skäl” som gör att Försäkringskassan fram till dag 365 i rehabiliteringskedjan bedömer rätten till sjukpenning i relation till arbete hos befintlig arbetsgivare. Har du frågor kring detta så kontaktar du Försäkringskassan.

Kalenderdag 366 och framåt


Från dag 366 och framåt i rehabiliteringskedjan så bedömer Försäkringskassan alltid rätten till sjukpenning i relation till alla på arbetsmarknaden normalt förekommande arbeten.

Undantag 2 - Oskäligt
Socialförsäkringsutskottet har i betänkande 2009:10:SfU13 sammanställt fem olika situationer där det vid bedömning dag 180 och dag 365 kan bedömas som oskäligt att pröva arbetsförmåga mot den reguljära arbetsmarknaden. Försäkringskassan har i en av sina vägledningar förtydligat dessa fem olika situationer. Utdrag ur aktuell vägledning kan du ladda ner bland dokumenten till höger här på sidan ”Oskäligt – 5 exempel”.

Mer information om tidsgränserna i rehabiliteringskedjan hittar du på www.forsakringskassan.se

Prevent