Medarbetarens ansvar

Medarbetaren har enligt lagen skyldighet att lämna en skriftlig försäkran till Försäkringskassan om att hon eller han inte kan arbeta på grund av sjukdom.

På begäran från Försäkringskassan ska medarbetaren lämna en skriftlig särskild försäkran om nedsättningen av arbetsförmågan på grund av sjukdom. Den särskilda försäkran ska innehålla en mer utförlig beskrivning av medarbetarens arbetsuppgifter och en egen bedömning av arbetsförmågan än ovan angivna försäkran.

Uppgifterna lämnas på heder och samvete.

Medarbetaren ska, om Försäkringskassan begär det, lämna ett utlåtande från sin arbetsgivare. I utlåtandet ska det anges vilka möjligheter som finns att ta till vara medarbetarens arbetsförmåga inom arbetsgivarens verksamhet.

Försäkringskassan kan begära att medarbetaren genomgår utredning eller deltar i ett särskilt möte (avstämningsmöte). Syftet är att kunna ta ställning till arbetsförmågans nedsättning och behov av rehabiliteringsåtgärder.

Om det behövs för bedömningen av rätt till sjukpenning och rehabiliteringsåtgärder kan Försäkringskassan begära ett särskilt läkarutlåtande eller ett utlåtande av viss läkare eller annan sakkunnig.

Vem betalar ut sjukpenningen?

Frågor och svar
Prevent