Frågor och svar

Vem betalar ut sjukpenningen?

Det är Försäkringskassan som betalar ut sjukpenningen och det är handläggarna hos Försäkringskassan som fattar beslut om utbetalning ska ske.

Vad gör en försäkringsrådgivare?

Hos Försäkringskassan finns försäkringsrådgivare med medicinsk kompetens. Deras roll är att hjälpa handläggarna/beslutsfattarna med att tolka informationen i läkarintygen. Försäkringsrådgivaren har alltså ingen beslutsfattande roll och ska inte heller träffa medarbetaren.

Hur hög är sjukpenningen? Hur länge kan medarbetaren få sjukpenning?

Ersättningsnivån är 80 procent de första 12 månaderna. Dessutom tillkommer normalt 10 procent från avtalsförsäkringen.

För att få fortsatt sjukpenning efter 12 månader måste medarbetaren ansöka om detta hos Försäkringskassan. Ersättningsnivån är då 75 procent och sjukpenningen utgår under ytterligare maximalt 550 dagar.

Undantag: Om medarbetaren lider av en allvarlig sjukdom kan hon eller han få behålla den vanliga sjukpenningen på 80 procent.

Ersättningsnivåerna på 80 procent och 75 procent gäller upp till ett tak som motsvarar 7,5 basbelopp.

Vad menas med sammanläggning av sjukperioder?

Om medarbetaren inom en tidsram av 450 dagar har haft flera sjukfall så läggs sjukperioderna samman när ersättningsnivån räknas ut.

Vad menas med ”utlåtande från arbetsgivaren”?

Försäkringskassan kan begära att medarbetaren ska lämna in ett utlåtande från sin arbetsgivare. I utlåtandet ska arbetsgivaren informera om vilka möjligheter som man anser finns för att ta till vara medarbetaren arbetsförmåga inom arbetsgivarens verksamhet. Särskild blankett finns.

Vad innebär ett avstämningsmöte?

Försäkringskassan kan begära att medarbetaren deltar i ett avstämningsmöte. Syftet är att Försäkringskassan ska kunna ta ställning till nedsättningen av medarbetarens arbetsförmåga och klarlägga behov av rehabiliteringsåtgärder. Till ett avstämningsmöte inbjuds normalt också arbetsgivaren, behandlande läkare samt facklig representant (om medarbetaren begär detta).

Finns det riktlinjer för sjukskrivning?

Socialstyrelsen har i samverkan med Försäkringskassan och läkarkåren tagit fram ett Försäkringsmedicinskt beslutsstöd som ska ge vägledning i arbetet med sjukskrivning för intygsskrivande läkare, Försäkringskassan och andra som medverkar i sjukskrivningsprocessen. Du hittar information om det försäkringsmedicinska stödet på Socialstyrelsens hemsida .

Prevent