Försäkringsmedicinskt beslutstöd

Socialstyrelsen och Försäkringskassan har på uppdrag av regeringen utformat en kvalitetssäkrad, enhetlig och rättssäker sjukskrivningsprocess. Som ett led i detta har Socialstyrelsen gett ut ett försäkringsmedicinskt beslutsstöd.

Beslutstödet finns tillgängligt på Socialstyrelsens hemsida (se länk till höger).

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd består av två delar. Den ena delen handlar om övergripande princip vid sjukskrivning. Den andra delen handlar om rekommendationer om bedömning av arbetsförmåga (lämpliga sjukskrivningstider) för olika diagnoser.

Beslutstödets används såväl av sjukskrivande läkare som handläggare hos försäkringskassan som ett verktyg i bedömning av rätten till ersättning vid nedsatt arbetsförmåga.

För arbetsgivare är beslutstödet ett praktiskt verktyg i att skapa en förståelse om medarbetarens diagnos samt konsekvenserna av denna, möjligheter till eventuell anpassning av arbetsplats, arbetsuppgifter etc, rehabåtgärder, kontakt med företagshälsovården och förväntad totalttid för sjukfrånvaro.

Prevent