Ersättningsnivå och utbetalning

Förutsättning för att beviljas sjukpenning är att arbetsförmågan är nedsatt på grund av sjukdom med minst en fjärdedel. Beroende på hur länge sjukskrivningen har pågått bedöms rätten till sjukpenning utifrån medarbetarens arbetsförmåga i relation till rehabiliteringskedjan. Läs mer här i Rehabverktyget i avsnittet om Rehabiliteringskedjan.

Om förutsättningarna för att beviljas sjukpenning på normalnivå är uppfyllda beviljar Försäkringskassan normalt sjukpenning från och med dag 15. Dag 1 i sjukperioden är karensdag och dag 2-14 är dagar med sjuklön från arbetsgivaren.

Ersättningsnivån för sjukpenning på normalnivå är 80 procent av SGI (sjukpenningsgrundande inkomst) de första 12 månaderna (364 dagar). För dem som har kollektivavtal tillkommer ersättning såväl under som över det så kallade taket.

Är arbetsförmågan nedsatt efter de första 12 månaderna måste medarbetaren ansöka om sjukpenning på fortsättningsnivå hos Försäkringskassan för att kunna få ersättning. Ersättningsnivån är då 75 procent av SGI. Förutsättning för att beviljas sjukpenning på fortsättningsnivå är att arbetsförmågan är nedsatt i förhållande till alla normalt förekommande arbeten på arbetsmarknaden.

Undantag: Om medarbetaren lider av en allvarlig sjukdom kan hon eller han ansöka om fler dagar med sjukpenning på normalnivå (80 % av SGI). Ansökan görs för varje nytt läkarintyg. Med allvarliga sjukdomar menas exempelvis tumörer, neurologiska sjukdomar (ALS) eller transplantation av vitalt organ. Se nedan.

Ersättningsnivåerna om 80 procent och 75 procent gäller upp till ett tak som motsvarar 7,5 prisbasbelopp, det vill säga aktuellt prisbasbelopp x 7,5

Här hittar du information om gällande prisbasbelopp.

Om medarbetaren inom en tidsram om 450 dagar haft flera sjukfall, så lägger Försäkringskassan ihop sjukperioderna för att räkna ut vilken ersättningsnivå som ska tillämpas. Detta gäller dock bara sjukperioder som överstiger sjuklöneperioden det vill säga är längre än 14 dagar.

Kriterier för allvarlig sjukdom/skada

"Att ett tillstånd är allvarligt kan avgöra om en person kan undantas vissa regler i Socialförsäkringsbalken. Det kan innebära att personen efter 364 dagar har rätt till fler dagar med sjukpenning på normalnivå eller att det bedöms som oskäligt att pröva personens arbetsförmåga efter 180 dagar."

Läs mer på www.socialstyrelsen.se

Vem betalar ut sjukpenningen?

Frågor och svar
Prevent