Vad gör jag vid arbetsskada?

Om någon blir sjuk eller skadar sig i arbetet ska det meddelas till arbetsgivaren. Arbetsgivaren ska i sin tur snarast anmäla allvarliga olycksfall, allvarliga tillbud och arbetsskada till Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket. Använd Arbetsmiljöverkets och Försäkringskassans formulär anmalarbetsskada.se.

Arbetsskador delas in i:

  • olycksfall i arbetet
  • färdolycksfall
  • arbetssjukdom
  • smitta

Arbetsolycksfall

Ett arbetsolycksfall är, vilket nästan hörs på ordet, någonting vid sidan om det vanliga. Det är ofta en kortvarig händelse som sker plötsligt och oförutsett. Att halka eller falla, skära sig på en kniv, klämma sig i en maskin eller utsättas för hot och våld är exempel på olycksfall som kan förekomma i arbetsmiljön. Den vanligaste arbetsolyckan orsakas av lyft eller annan ansträngande rörelse. Den näst vanligaste är fallolyckor. De orsakas oftast av halt underlag.

Färdolycksfall

Färdolycksfall är olycksfall som händer när en person är på väg till eller från sitt arbete. Tröskeln därhemma är gränsen för när färden börjar respektive slutar. Färdolycksfallet kan till exempel bestå i att en anställd cyklar omkull eller halkar och skadar sig på väg till jobbet.

Arbetssjukdom

Arbetssjukdom är en sjukdom som är resultatet av, eller som har försämrats på grund av, arbetet eller arbetsförhållandena. Arbetssjukdomar beror ofta på skadlig inverkan i arbetet under längre tid. Med skadlig inverkan i arbetet menas att det finns något i arbetsmiljön som påverkar den fysiska eller psykiska hälsan ogynnsamt. Exempel på skadlig inverkan i arbetet är: Tungt arbete eller olämpliga arbetsställningar som kan orsaka rygg- eller ledbesvär. Farliga ämnen som kan orsaka eksem, allergier, luftvägsbesvär och cancer. Psykiskt påfrestande arbetsförhållanden som kan orsaka psykiska besvär eller psykosomatiska sjukdomar som till exempel magsår eller hjärtbesvär.

Smitta

Vissa smittsamma sjukdomar räknas som arbetsskada, till exempel gulsot (hepatit A – E), tuberkulos och så kallad sjukhussjuka (resistenta stafylokocker). Förutsättningen är att arbetstagaren blev smittad i arbetet, exempelvis i sjukvården, på ett laboratorium eller då han eller hon arbetade med behandling av personer som har den smittsamma sjukdomen.

Anmälan

Arbetsgivaren ska anmäla alla arbetsskador. Om någon har skadats svårt eller dött på grund av olycksfall i arbetet ska arbetsgivaren omedelbart underrätta Arbetsmiljöverket. Det gäller även vid tillbud som inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa. Arbetsgivaren ska dessutom så snart som möjligt anmäla arbetsskador och färdolycksfall till Försäkringskassan.

Det enklaste är att göra anmälan med hjälp av de formulär som finns på anmalarbetsskada.se. När arbetsgivaren fyller i uppgifterna, hamnar anmälan hos rätt myndighet. Arbetsgivaren ska samråda med skyddsombudet om arbetsskadeanmälan och ge ombudet en kopia av anmälan.

För att får ersättning från Försäkringskassan måste den skadade själv göra en ansökan hos Försäkringskassan. Detsamma gäller ersättning från trygghetsförsäkringen om arbetsgivaren har en sådan.

Utredning

Arbetsgivaren är skyldig att utreda orsaker till arbetsskador och allvarliga tillbud i arbetet. Vissa förebyggande åtgärder måste genomföras omedelbart. Andra kan kanske vänta, men ska tas upp i en skriftlig handlingsplan. Där ska det framgå när åtgärderna ska vara genomförda och vem som ansvarar för vad. Det som står i handlingsplanen ska genomföras så snart det är praktiskt möjligt.

Ersättning

I dag omfattas i princip alla som förvärvsarbetar i Sverige av den lagstadgade arbetsskadeförsäkringen. Reglerna om arbetsskador ingår i socialförsäkringsbalken. Beslut om ersättning från arbetsskadeförsäkringen fattas av Försäkringskassan. Utöver skyddet i lag finns ett viktigt komplement i de försäkringar som arbetsmarknadens parter har träffat kollektivavtal om. Inom privat sektor finns Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) som tillhandahålls av AFA Försäkring.

För att en sjukdom ska täckas av arbetsskadeförsäkringen måste det, enligt lagstiftningen, finnas ett samband mellan skadan och arbetet. Övervägande skäl ska tala för sambandet. Det samma gäller för arbetsolycksfall och färdolycksfall. Den skada som inträffar måste ha nära samband med arbetet för att räknas som arbetsskada.

För att en arbetssjukdom ska ge ersättning från AFA Försäkrings arbetsskadeförsäkring måste den vara godkänd av Försäkringskassan eller finnas i ILO-förteckningen av arbetssjukdomar. Besvären måste också vara kvar i minst 180 dagar efter den dag då sjukdomen visade sig.

Ersättning samordnas

Den som anmäler en arbetsskada till AFA Försäkring lämnar en fullmakt, som ger handläggare rätt att under sin utredning ta del av bland annat uppgifter om ersättning från Försäkringskassan. Enligt försäkringsvillkoren kan man inte få dubbel ersättning för inkomstförluster från både Försäkringskassan och från AFA Försäkring.

Vem har rätt till sjuklön?

Frågor och svar
Prevent