Övrigt

Ersättning för taxi

För att underlätta återgång i arbete kan arbetsgivaren ersätta medarbetaren för taxi till arbetet. Under tid med sjukpenning ersätter Försäkringskassan taxi till arbetet. Skillnaden är att när arbetsgivaren betalar merkostnaderna ses det som en skattepliktig förmån för vilken arbetsgivaren ska betala arbetsgivaravgifter.

Högriskskydd

För personer som ofta blir sjuka eller som har en sjukdom som gör att de är sjuka en eller flera längre perioder under ett år finns olika högriskskydd att söka.

Allmänt högriskskydd

Antalet karensdagar är högst 10 under en 12-månadersperiod. Är medarbetaren sjuk mer än 10 gånger kan han eller hon få sjuklön med 80 procent redan från första dagen. Arbetsgivaren står för kostnaden.

Särskilt högriskskydd

Om medarbetaren har en medicinskt väl dokumenterad sjukdom som gör att han eller hon ofta måste vara borta från arbetet kan medarbetaren få sjuklön eller sjukpenning redan från första dagen. Med ofta menas att antalet sjukdomsfall under ett år bedöms bli fler än 10.

Om medarbetaren ska donera organ eller vävnader eller genomgå utredning om sådant ingrepp, kan han eller hon få beslut om särskilt högriskskydd. Medarbetaren kan då få sjuklön eller sjukpenning redan från första dagen.

Medarbetaren kan även få särskilt högriskskydd om det finns en risk för att han eller hon måste vara borta från arbetet vid en eller flera längre sjukperioder (minst 28 dagar i följd) under ett år. I dessa fall kan medarbetaren dock inte få sjuklön för första dagen.

Observera att om den anställde beviljas särskilt högriskskydd får du som arbetsgivare, efter skriftlig ansökan, ersättning för hela sjuklönekostnaden från Försäkringskassan.

Sjukkontroll

Sjuklönelagen säger att det endast är Försäkringskassan som får göra sjukkontroll under sjuklöneperioden.

Försäkringskassan kan göra detta genom att:

  • göra förfrågan hos arbetstagaren, hans arbetsgivare, läkare eller någon annan som kan antas kunna lämna nödvändiga uppgifter
  • besöka arbetstagaren.

Försäkringskassan får sedan, utan att hindras av sekretess, lämna ut uppgift till arbetsgivaren om vad som framkommit vid sjukkontrollen. Detta gäller under förutsättning att uppgiften behövs för att arbetsgivaren ska kunna ta ställning till om medarbetaren har rätt till sjuklön under sjuklöneperioden. Uppgiften får avse om medarbetarens arbetsförmåga är nedsatt på grund av sjukdom eller nedsättningens omfattning.

Vem har rätt till sjuklön?

Frågor och svar
Prevent