Hur sker sjukanmälan?

För att bedöma rätten till sjuklön och för att få igång en dialog med medarbetaren om återgång i arbete är det väsentligt hur rutinerna för sjukanmälan utformas.

Medarbetarens skyldighet att sjukanmäla sig regleras i Lag (1991:1047) om sjuklön 8 §. Det som inte regleras är hur sjukanmälan ska göras. Som arbetsgivare är det därför viktigt att för sjukanmälan ha tydliga och enkla rutiner.

Många arbetsgivare använder sig idag av extern leverantör (t ex företagshälsovården) för sjuk- och friskanmälan. Möjligheten finns då för medarbetaren att få medicinsk rådgivning direkt vid sjukanmälan och på så sätt snabbare tillfriskna och kunna återgå i arbete.

Linjechefen har en viktig roll när det gäller att hålla kontakt med medarbetaren, klargöra vilka hinder som finns för att återgå i arbete och undersöka om det finns behov av andra tillfälliga arbetsuppgifter eller rehabiliteringsåtgärder. Att skapa en dialog med medarbetaren om förutsättningarna för sjuklön liksom medarbetarens behov av stöd är en central del i rutinerna för sjukanmälan.

Rutinerna för sjukanmälan och företagets syn på hur man bedömer rätten till sjuklön måste vara allmänt kända på företaget och hos medarbetarna. Att i samråd med de fackliga organisationerna skapa en policy och rutiner samt förankra dessa i organisationen är därför viktigt. Annars är risken stor för konflikter i enskilda fall. Målet är ett förhållningssätt som alla medarbetare förstår och accepterar.

Vem har rätt till sjuklön?

Frågor och svar
Prevent