Tjänstledighet för att pröva annat arbete

En medarbetare har rätt att vara ledig från sin anställning för att prova annat arbete.

Villkor för ledigheten är att medarbetaren på grund av sjukdom:

  • dels har haft nedsatt arbetsförmåga i förhållande till sitt vanliga arbete, eller till annat lämpligt arbete som arbetsgivaren tillfälligt erbjudit medarbetaren, under en period om minst 90 dagar
  • dels har ingått ett anställningsavtal med en annan arbetsgivare under tiden från och med dag 91 till och med dag 180 av sjukperioden.

Omfattningen på ledigheten ska motsvara omfattningen på den anställning som medarbetaren provar.

Ledigheten och den sjukperiod som ligger till grund för rätten till ledighet ska tillsammans uppgå till högst 12 månader.

En medarbetare som vill utnyttja sin rätt till ledighet ska anmäla detta till arbetsgivaren senast 2 veckor före ledighetens början.

En medarbetare som inte tänker prova annat arbete men som av hälsoskäl vill vara tjänstledig för att söka nytt arbete kan få ersättning från arbetslöshetskassan. Förutsättningen är att arbetsgivaren beviljar tjänstledighet. I detta fall är arbetsgivaren inte skyldig att bevilja tjänstledighet och tjänstledigheten är därmed heller ingen rättighet för medarbetaren. För att få ersättning från arbetslöshetskassan måste medarbetaren vara medlem i en arbetslöshetskassa, uppfylla såväl medlems- som arbetsvillkoret samt inte ha förbrukat sina ersättningsdagar.

Prevent