Nya regler 1 juli– plan för återgång i arbete

Den 1 juli införs skyldighet för arbetsgivare att ta fram en plan för återgång i arbete (rehabiliteringsplan) om en arbetstagare förväntas vara frånvarande från arbetet på grund av sjukdom en längre tid. Planen ska underlätta och påskynda arbetstagarens återgång i arbete. Därför är det viktigt att planen, i den utsträckning som det är möjligt, upprättas i samråd med arbetstagaren. Arbetstagaren har en skyldighet att aktivt medverka i sin rehabilitering.

Arbetsgivarens ansvar för den arbetsplatsinriktade rehabiliteringen har inte förändrats. Skyldigheten att upprätta en plan för återgång i arbetet är avsett att innebära ett stöd för den arbetsplatsinriktade rehabiliteringen och förtydligar på vilket sätt rehabiliteringsarbetet ska dokumenteras.

Ta fram en plan senast dag 30

De nya reglerna innebär att en ”Plan för återgång i arbete” ska tas fram om det kan antas att en arbetstagare kommer att vara sjukskriven i mer än 60 dagar räknat från sjukperiodens första dag. Då ska en plan upprättas senast dag 30 i sjukperioden. Om det kan antas att arbetstagaren kan återgå helt i arbete inom 60 dagar behöver en plan inte upprättas, det räcker då att arbetsgivaren dokumenterar detta på lämpligt sätt. Om det senare visar sig att arbetstagaren trots allt inte kan återgå inom 60 dagar ska en plan upprättas omgående.

Planen för återgång i arbete ska kontinuerligt följas upp och anpassas av arbetsgivaren.

Situationer som inte kräver en plan

En plan behöver inte tas fram om det klart framgår att arbetstagarens hälsotillstånd är av sådan art att det är uppenbart att en återgång i arbete för tillfället inte är möjlig, inte ens med rehabiliterande åtgärder. När arbetstagarens hälsotillstånd inte medger någon planering av insatser på arbetsplatsen, får planeringen därför vänta tills hälsotillståndet har förbättrats. Det kan exempelvis handla om att arbetstagaren väntar på medicinsk utredning eller behandling. Det räcker då att skälen till detta dokumenteras i planen. Om det föreligger tveksamheter i frågan ska en plan upprättas. Om det senare visar sig att arbetstagaren kan återgå i arbete ska en plan upprättas så snart som möjligt.

En plan behöver inte heller tas fram i de fall där det är uppenbart att arbetstagaren kan återgå helt i arbete utan några särskilda insatser, då räcker det att skälen till detta dokumenteras i planen. Om det senare visar sig att arbetstagaren trots allt inte kan återgå i arbete utan insatser, ska en plan upprättas.

En plan behöver inte heller tas fram då det är uppenbart att arbetstagaren inte förväntas kunna återgå i arbete, oavsett åtgärder, då räcker det att skälen till detta dokumenteras i planen. Om det senare visar sig att arbetstagaren trots allt kan återgå i arbete, ska en plan upprättas.

Med hänsyn till arbetstagarens integritet är det viktigt att inte dokumentera fler uppgifter än nödvändigt för att uppnå syftet med planen. I ovanstående situationer är det därför tillräckligt att dokumentera skälen för ställningstagandet.

Mall för plan för återgång i arbete

Det finns inte något krav på hur en ”Plan för återgång i arbete” ska utformas eller var dokumentationen ska ske. Många arbetsgivare har rutiner för rehabiliteringarbetet på arbetsplatsen, med framtagna rehabiliteringsplaner som är anpassade utifrån verksamhetens förutsättningar.

Länk till mallen på Försäkringskassans hemsida.

Innehållet i en plan för återgång i arbete

Det är viktigt att planen utformas på ett sådant sätt att den verkligen stöder anpassnings- och rehabiliteringsarbetet på arbetsplatsen och att den är lätt att följa upp för dem som är berörda (arbetsgivare, arbetstagare, facklig organisation). Planen är också ett viktigt underlag i Försäkringskassans bedömning av den enskildes behov av rehabilitering och rätt till ersättning från sjukförsäkringen.

Frågor som kan bli aktuella att ta ställning till i en plan är bl.a. följande:

  • Möjlighet till att arbeta viss tid (deltidssjukskrivning).
  • Anpassning av arbetsplatsen eller arbetsuppgifter.
  • Omplacering, tillfällig eller permanent.
  • Behov av arbetstekniska hjälpmedel.
  • Behov av utbildning/omskolning till andra arbetsuppgifter hos arbetsgivaren.
  • Behov av andra arbetsplatsinriktade rehabiliteringsinsatser som företagshälsovården eller annan leverantör av rehabiliteringstjänster kan tillhandahålla.
  • Hur kontakten med arbetsplatsen ska se ut under pågående sjukskrivning.
  • Vid vilka tider som insatser ska göras och hur arbetsgivare och arbetstagare ska följa upp planen.
Prevent