Medarbetarens ansvar

Medarbetaren har ett ansvar att medverka i sin egen rehabilitering.  Att aktivt medverka vid utredning och åtgärder samt lämna de uppgifter som behövs.

Medarbetarens ansvar är att:

  • Lämna en skriftlig försäkran i början av sjukperioden. Försäkran ska bland annat innehålla information om arbetsuppgifter och hur sjukdomen påverkar möjligheterna att arbeta. Vilka arbetsuppgifter som trots sjukdomen kan utföras och vilka som inte kan utföras. Blankett finns hos Försäkringskassan.
  • Lämna läkarintyg från och med dag 8.
  • Lämna läkarintyg från och med dag 1 (om arbetsgivaren eller Försäkringskassan begär detta).
  • Lämna en särskild försäkran (om Försäkringskassan begär detta). Försäkran ska innehålla liknade uppgifter som den försäkran som ska lämnas i början av sjukperioden men med mer fördjupad information bland annat om sociala förhållanden och fritidsintressen. Blankett finns hos Försäkringskassan.
  • Medverka till ett särskilt läkarutlåtande (om Försäkringskassan begär detta). Utförs av särskilt utbildade läkare enligt en fastställd metod. Blankett finns hos Försäkringskassan.
  • Lämna utlåtande från arbetsgivaren (om Försäkringskassan begär detta). Innehåller uppgifter av den typ som fanns i tidigare rehabiliteringsutredning. Syftet är att få underlag för att bedöma arbetsförmågan. Blankett finns att hämta hos Försäkringskassan.
  • Aktivt medverka vid utredning och åtgärder samt lämna de uppgifter som behövs.
  • Regelbundet hålla kontakt med arbetsplatsen (med hänsyn till frånvaro-orsak och medicinsk status)
Prevent