Försäkringskassans samordningsansvar

I Socialförsäkringsbalken står det att Försäkringskassan i samråd med medarbetaren ska se till att hans/hennes behov av rehabilitering snarast klarläggs och att de åtgärder som behövs för en effektiv rehabilitering vidtas. www.forsakringskassan.se

Försäkringskassan ska också, om medarbetaren medger det, samverka med hans/hennes arbetsgivare, hälso- och sjukvården, socialtjänsten samt arbetsmarknadsmyndigheten och andra myndigheter som kan vara berörda.

Slutligen ska Försäkringskassan se till att rehabiliteringsinsatser påbörjas så snart det av medicinska och andra skäl är möjligt.

Det är alltså Försäkringskassan som ska ta initiativ, driva och samordna rehabiliteringsarbetet.

Prevent