Finansiering

Enligt arbetsmiljölagen har arbetsgivaren ansvar för att vidta arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder inom eller i anslutning till den egna verksamheten.

Ur ett företagsekonomiskt och personalpolitiskt perspektiv kan det ibland finnas anledning att vidta åtgärder och finansiera dessa, även om de ligger utanför arbetsplatsen och den egna verksamheten. Exempel på sådana åtgärder är utbildningsinsatser och rehabiliteringsprogram hos externa leverantörer.

Mer information om företagsekonomiska effekter vid rehabilitering finns under avsnittet om Rehabiliteringens ekonomi.

Prevent