Arbetsgivarens ansvar

Arbetsgivarens övergripande arbetsmiljöansvar innefattar arbetsanpassning och rehabilitering. Uppgiften att arbeta med arbetsanpassning och rehabilitering fördelas till cheferna i företaget enligt reglerna om SAM – systematiskt arbetsmiljöarbete. En chefsroll innefattar arbetsmiljöansvar inklusive arbetsanpassning och rehabilitering.

  

Arbetsgivaren ska, efter samråd med den anställde, lämna de upplysningar och medverka till att Försäkringskassan så fort som möjligt ska kunna klarlägga den anställdes behov av rehabilitering.

Arbetsgivaren ska också se till att åtgärder vidtas för en effektiv rehabilitering. Arbetsgivarens ansvar handlar om åtgärder inom eller i anslutning till arbetsplatsen.

Enligt Arbetsmiljölagen och AFS 1994:01 har arbetsgivaren också ett ansvar att anpassa arbetsplatsen till medarbetarens behov och att vidta rehabiliteringsåtgärder. Arbetsgivaren ska också ha policys och rutiner för hur man ska hantera frågor om sjukfrånvaro och rehabilitering. www.av.se

Grunderna för rehabiliteringsansvaret finns dels i Arbetsmiljölagen (AML) och Arbetsmiljöverkets föreskrifter, särskilt i den om arbetsanpassning och rehabilitering (AFS 1994:1), dels i Socialförsäkringsbalken (SFB) (2010:110). Enligt dessa lagar och föreskrifter ska arbetsgivaren har en organiserad anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet samt vidta de åtgärder som lagarna och föreskrifterna kräver.

Vad innebär en organiserad arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet?
Några viktiga punkter är följande:
• Organisation och rutiner för arbetet
• Tydliga och förankrade policys
• Rutiner för kontakt med sjukskrivna medarbetare och utredning av rehabiliteringsbehov
• Rutiner för kontakter med berörda myndigheter
• Ekonomiska resurser avdelade för arbetet
• Rutiner för kontroll och uppföljning.

Ovanstående visar vad som gäller enligt lagstiftningen. Men ur ett såväl personalpolitiskt som företagsekonomiskt perspektiv bör inte arbetsgivaren vara passiv och invänta Försäkringskassans initiativ och åtgärder. Istället bör arbetsgivaren agera med tidiga och aktiva åtgärder. Gärna redan innan ett sjukfall inträffat.

Då arbetsgivarens rehabiliteringsansvar varken är kopplat till tidsgränserna i rehabiliteringskedjan eller Försäkringskassans beslut om sjukpenning, är det viktigt att arbetsgivaren tidigt utreder förutsättningarna att ta tillvara medarbetarens arbetsförmåga, trots sjukdom. För en framgångsrik arbetslivsinriktad rehabilitering är det viktigt att det görs en noggrann utredning utifrån de faktiska förhållandena på arbetsplatsen i relation till orsakerna till den nedsatta arbetsförmågan och att insatser för återgång i arbete klarläggs och genomförs så tidigt som det är medicinskt möjligt.

Prevent