Frågor och svar

Vilken lag handlar om arbetsmiljöarbetet?

Arbetsmiljölagen (AML 1977:1160). Lagen kompletteras av Arbetsmiljöförordningen samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Information kan hämtas på www.av.se.

Vad säger lagen om kraven på arbetsgivaren?

Lagens grundtankar är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö. Arbetsgivaren ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Vad menas med systematiskt arbetsmiljöarbete?

Tydliga rutiner för att undersöka, bedöma risker, åtgärda och följa upp.

En skriftlig dokumentation som är uppdaterad, tillgänglig och känd av alla på företaget.

Arbetsgivaren ska ha policys och rutiner för olika områden inom arbetsmiljön.

Vad menas med en hälsofrämjande arbetsplats?

Resultat inom arbetsmiljöforskningen pekar på vikten av att uppmärksamma och främja friskfaktorer för att skapa en god arbetsmiljö. Nedan ges några exempel på friskfaktorer som lyfts fram i forskningen (ingen prioritetsordning):

 • Tydlig organisation
 • God arbetsledning
 • Återkoppling
 • Socialt stöd
 • Variation
 • Påverkansmöjligheter
 • Lön
 • Friskvård
 • God fysisk miljö
 • Fungerande utrustning

Vad innebär riskbedömning?

Riskbedömning för ohälsa och olycksfall ska ske regelbundet. Ta fram rutiner som innebär att vid varje nyinvestering, omorganisation eller annan förändring fundera över risker vid införande av nya moment.

Svar på exempelvis följande frågor:

 • Hur troligt är det att något ska hända?
 • Kan flera anställda utsättas för risker?
 • Vilka arbetsmoment medför särskilt stora risker?
 • Hur ofta och hur länge utsätts någon för riskerna?
 • Vilken slags ohälsa eller olycksfall kan inträffa?

Varför ska företaget ha tillbudsrapportering?

Det är viktigt att skapa en kultur för en aktiv rapportering av tillbud vad gäller arbetsskador. Fördelar med tillbudsrapportering är att man därigenom förebygger olyckor. En bra tillbudsrapportering ska innehålla uppgifter om:

 • Vilken tidpunkt det hände
 • Vid vilket arbetsmoment det hände
 • För vem det hände.

Dessa uppgifter kan säga mycket om farliga arbetsmoment, tidpunkter på dygnet eller personer som är mer drabbade.

Prevent