Ett väl fungerande arbetsmiljöarbete

Ett väl fungerande arbetsmiljöarbetet har sin utgångspunkt i Arbetsmiljölagen (AML 1977:1160), Arbetsmiljöförordningen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Exempel på föreskrifter är Föreskriften om Systematiskt arbetsmiljöarbete 2001:1 samt Föreskriften om Arbetsanpassning och Rehabilitering 1994:1

Bilden nedan ger en översiktlig bild över arbetsgivarens regelträd.

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att:

 • Undersöka
 • Bedöma risker
 • Åtgärda
 • Göra en handlingsplan
 • Kontrollera, följa upp

En nödvändig del av det systematiska arbetsmiljöarbetet innebär att arbetsplatsen har tydliga policys, riktlinjer och rutiner, som är väl kända och som regelbundet uppdateras.

Exempel på policys är:

 • Kompetensutveckling
 • Sjukfrånvaro och rehabilitering
 • Jämställdhet
 • Friskvård

Exempel på metoder för att återkommande undersöka och bedöma risker ges nedan och handlar såväl om såväl enskilda samtal som gruppsamtal men också skriftlig kommunikation.

Ledarskap

Ledarskapet har stor betydelse för arbetsmiljön. Som ledare är det därför viktigt att fundera på frågor som:

 • Hur är mitt ledarskap?
 • Hur utövar jag ledarskapet?
 • Har jag tid att vara ledare?
 • Hur skapar jag förtroende för mitt ledarskap?
 • Hur är medarbetarklimatet?
 • Är jag en god förebild?

En god ledare har ett hälsofrämjande arbetssätt genom att bland annat:

 • Lyfta fram begreppet hälsa i medarbetar- och utvecklingssamtal
 • Skapa en kultur för en aktiv rapportering av tillbud vad gäller arbetsskador
 • Främja friskfaktorer.

Företagshälsovård eller annan oberoende expertresurs

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) framgår att då arbetsgivarens kompetens inte räcker till för det systematiska arbetsmiljöarbetet eller för arbetet med arbetsanpassning och rehabilitering ska arbetsgivaren anlita företagshälsovård eller motsvarande sakkunnig hjälp utifrån. Företagshälsovården eller motsvarande expertresurs ska vara en oberoende och partsneutral resurs. Företagshälsovården ska vidare ha kompetens att identifiera och beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa.

Högkvalitativ behovsanpassad företagshälsovård eller annan arbetsmiljö- och hälsotjänst har visat sig vara en generell framgångsfaktor som stöd i ett aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete. Företagshälsovårdens grundläggande uppdrag är att arbeta hälsofrämjande och förebyggande men är också en viktig resurs när rehabiliteringsutredningar och arbetsanpassningsåtgärder ska utföras.

Arbetsgivarens ansvar är att säkerställa att rätt kompetens finns att tillgå när det gäller arbetsmiljö- och hälsa samt arbetsanpassning och rehabilitering.

Från 1 april 2014 finns ett bidrag till arbetsgivare gällande arbetsplatsnära insatser för att förkorta och förhindra sjukfrånvaro. Insatserna ska arbetsgivare köpa av anordnare som t ex företagshälsovården som är godkända av Försäkringskassan. Läs mer under "Tidiga signaler" i menyn ovan.

Prevent