Chefens roll och ansvar - en sammanfattning

Var insatt och uppdaterad på företagets policys och systematiskt arbetsmiljöarbete. Ta fram konkreta mål för arbetsmiljöarbetet och ta fram handlingsplaner. Ha en aktiv uppföljning av arbetsmiljöarbetet och kontrollera att åtgärderna varit effektiva.

Nyanställda

Lägg stor vikt vid introduktion av nyanställda. Informera om:

 • Policys
 • Rutiner
 • Företagets hälsofrämjande arbete/friskfaktorer
 • Riskfaktorer
 • Hälsoundersökning
 • Sjuk- och friskanmälan.


Dialog

Upprätthåll en god dialog med medarbetarna bland annat genom spontana kontakter, medarbetarsamtal och arbetsplatsträffar. Sätt bland annat fokus på:

 • Frisknärvaro
 • Sjukfrånvaro/sjukfall
 • Upprepade sjukfall
 • Längre sjukfrånvaro
 • En fungerande riskinventering, tillbudsrapportering, skyddsronder och arbetsskadestatistik
 • Fånga tidiga signaler om ohälsa
 • Dokumentera
 • Agera
 • Tänk på tystnadsplikten


Stöd

Ge medarbetarna stöd och återkoppling. Hjälp medarbetarna med prioritering av arbetsuppgifter. Ge möjligheter till kompetensutveckling.


Rehabilitering

Var aktiv i arbetet med att ta fram en rehabiliteringsplan för medarbetaren.

Genomför rehabiliteringsåtgärder:

 • Planera återgång i arbete
 • Arbetsanpassning
 • Social träning
 • Arbetsträning
 • Utbildning
 • Håll kontakt med den anställde.

Följ upp rehabiliteringsåtgärderna och dokumentera utvecklingen. Håll kontakt med Försäkringskassan. Se till att få stöd av företagets HR-funktion och Företagshälsovård. Se till att varje ärende avslutas.

Hur arbetar man hälsofrämjande?

Frågor och svar
Prevent