Återgång i arbete

Det övergripande målet för de insatser som görs för en sjukskriven medarbetare är att han eller hon ska kunna återgå i arbete.

  • I första hand tillbaka till sitt ordinarie arbete
  • Om detta inte är möjligt, till annat arbete hos arbetsgivaren.
  • Om inte heller detta är möjligt så återstår alternativet att hitta ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden.

Under avsnittet om rehabilitering redovisas vilka skyldigheter arbetsgivaren har i ett rehabiliteringsfall. Om medarbetaren ska försöka hitta ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden har Arbetsförmedlingen en viktig roll i att stödja medarbetaren i den processen. Men även arbetsgivaren har ett ansvar så länge anställningsförhållandet pågår.

Är målet för rehabiliteringen en övergång till den reguljära arbetsmarknaden ska Försäkringskassan erbjuda medarbetaren ett kontaktmöte med Arbetsförmedlingen. Detta ska ske från dag 91.

Medarbetaren har rätt till tjänstledigt för att pröva annat arbete. Ett villkor för ledigheten är att medarbetaren under minst 90 dagar haft nedsatt arbetsförmåga i förhållande till sitt vanliga arbete eller annat lämpligt arbete som arbetsgivaren tillfälligt erbjudit arbetstagaren. Det andra villkoret är att medarbetaren mellan dag 91 -180 i sjukperioden ingått ett anställningsavtal med en annan arbetsgivare. Ledigheten och den sjukperiod, som ligger till grund för ledigheten får tillsammans uppgå till högst 12 månader.

Prevent